M
Strona główna 9 Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), jesteśmy zobowiązani wykonać obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przetwarzamy. Niniejsza informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, Kontrahentów, Partnerów Biznesowych, Użytkowników strony internetowej https://www. www.design-mindset-detector.com oraz osób nawiązujących kontakt w jakiejkolwiek innej sprawie związanej z działalnością DESIGN NURTURE Magdalena Kochanowska.

I. Informacje ogólne

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest Magdalena Kochanowska prowadząca działalność gospodarczą DESIGN NURTURE Magdalena Kochanowska, ul. Zielone Zacisze 3/20, 03-294 Warszawa, NIP 5252042199, REGON 146695256 (zwana dalej również „Administratorem”).

2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem do korespondencji DESIGN NURTURE Magdalena Kochanowska, ul. Zielone Zacisze 3/20, 03-294 Warszawa, adresem e-mailowym magda@design-nurture.com.

II. Najważniejsze zasady

1. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania Strony, współpracy Administratora z jego Klientami i Kontrahentami oraz dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym dokumencie. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami obowiązującego prawa, w tym RODO.

3. Podanie przez Państwa danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie określonych, wskazanych w Polityce Prywatności danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości współpracy oraz kontaktu z Administratorem.

III. Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?

1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

2. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć każdą czynność na danych osobowych, dokonywaną w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

IV. Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

1. Zawarcie i wykonanie umowy – Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy,  której są Państwo stroną, a następnie w celu jej należytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy są Państwo reprezentantami (np. członkami zarządu, pełnomocnikami) lub pracownikami strony umowy, która jest lub ma być zawarta z Administratorem, Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć i wykonać umowę.

2. Organizacji i przeprowadzania na zlecenie kontrahentów badań dotyczących oceny projektowanych produktów lub usług – Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach projektów prowadzonych przez Administratora na zlecenie kontrahentów tj. badań rynku dotyczących oceny projektowanych produktów i usług oraz opracowywania ich wyników (przygotowywanie analiz, zestawień i raportów z badań). Podstawą przetwarzania danych osobowych w powyższym zakresie jest Państwa dobrowolna zgoda na udział w badaniu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uzyskanie powyższych danych osobowych stanowi także prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wyrażający się w dokonywaniu czynności organizacyjnych mających na celu przeprowadzenie badań w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji – Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji uzasadniony interes Administratora danych polegający na prowadzeniu bieżącej działalności oraz kontakt z Klientami, Kontrahentami, Partnerami Biznesowymi oraz wszelkimi innymi osobami kontaktującymi się z Administratorem w jakiejkolwiek sprawie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji lub komunikacji.

4. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – Elementem relacji Administratora z Klientami, Kontrahentami i Partnerami Biznesowymi jest przedstawianie im oferty handlowej Administratora. Administrator podejmuje ponadto takie działania marketingowe, jak tworzenie i utrzymywanie baz klientów, prowadzenie innych działań promocyjnych (m.in. poprzez udział w targach i wydarzeniach branżowych). Przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest wyrazem prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) i nie wymaga Państwa zgody.

5. Zarządzanie profilem Administratora na portalu LinkedIn – Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w przypadku jakiejkolwiek Państwa aktywności na profilu Administratora na portalu LinkedIn. Korzystanie z przycisków LinkedIn stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości dokonywania wymiany informacji na temat usług i produktów Administratora oraz ulepszania ich. Dostawcą platformy jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Spółka ta przetwarza dane osobowe użytkowników mających miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej, na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Spółką macierzystą jest LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085, USA, która przetwarza dane osób zamieszkujących inne kraje niż ww. wymienione. Kiedy są Państwo jest zalogowani na konto LinkedIn, LinkedIn może łączyć zachowania użytkownika podczas przeglądania z innymi informacjami. W zakresie nieopisanym powyżej zastosowanie znajduje Polityka prywatności LinkedIn, dostępna pod  poniższym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

6. Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony – Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony oraz prowadzenia statystyk jej wyświetlania. W ramach analizy przetwarzane są Państwa dane osobowe dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzystają Państwo ze Strony oraz dane dotyczące aktywności na Stronie. Przetwarzane w ten sposób dane osobowe nie są jednak nigdzie zapisywane ani archiwizowane.

7. Wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków – Państwa dane mogą być przetwarzane również w celu wywiązania się z nałożonych na Administratora obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celu przekazania Państwa danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych stanowi w tych przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa.

8. Rekrutacja – jeśli biorą Państwo udział w organizowanym przez Administratora procesie rekrutacji, w zależności od zakresu udzielonych przez Państwa zgód, Administrator przetwarza dane, w celach związanych z procesem rekrutacji na stanowisko wskazane w aktualnym ogłoszeniu lub dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

9. Cele archiwalne i dowodowe – Państwa dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami.

10. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymają Państwo informację na ten temat, w sposób zgodny z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z RODO (art. 13 i 14 RODO).

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane:

1. Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;

2. Dane zbierane w celu organizacji badania – dane są przetwarzane przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. przez czas, w którym dane te są niezbędne Administratorowi do dokonywania czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem badania;

3. Dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji – przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;

4. Dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu zaprzestania realizacji określonego rodzaju działań marketingowych lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej;

5. Dane przetwarzane w celu administrowania profilem na portalach Facebook i Instagram – do czasu dokonania przez Państwa następujących czynności (i) anulowania polubienia profilu Administratora oraz (ii) usunięcia wszelkich swoich aktywności na tym profilu. Zaprzestanie przetwarzania Państwa danych nastąpi również w razie usunięcia przez Państwa swojego konta z portalu Facebook lub Instagram albo usunięcia profilu Administratora z tych portali. Dokonanie opisanych czynności nie jest równoznaczne z usunięciem danych archiwalnych dotyczących aktywności na portalu;

6. Dane przetwarzane w celu administrowania profilem na portalu LinkedIn – do czasu usunięcia wszelkich Państwa aktywności na tym profilu. Zaprzestanie przetwarzania Państwa danych nastąpi również w razie usunięcia przez Państwa swojego konta z portalu LinkedIn albo usunięcia profilu Administratora z tego portalu. Dokonanie opisanych czynności nie jest równoznaczne z usunięciem danych archiwalnych dotyczących aktywności na portalu;

7. Dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków – przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z tych obowiązków, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia tych obowiązków;

8. Dane przetwarzane w celach rekrutacyjnych – przez okres:

a) trwania rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od zgłoszenia kandydatury;
b) cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji
c) do czasu przedawnienia roszczeń związanych z rekrutacją – w odniesieniu do kandydatów, z którymi zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, ze względu na możliwość kierowania roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją, Administrator może przechowywać dane osobowe przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia rekrutacji i poinformowania kandydata o jej wynikach (poinformowania kandydata, że jego kandydatura nie została przyjęta);

9. Dane przetwarzane w cela archiwalnych i dowodowych – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.

VI. Z jakich źródeł Administrator pozyskuje dane osobowe?

Dane osobowe, które posiada Administrator pochodzą przede wszystkim od Państwa. Jeśli dane nie zostały przekazane przez Państwa, pochodzą one z następujących źródeł:

1) od Klientów, Kontrahentów i Partnerów Biznesowych Administratora,
2)  od innych podmiotów, które przekażą Państwa dane np. w korespondencji,
3)  ze źródeł publicznodostępnych, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych, w tym z ogólnodostępnych ewidencji, rejestrów i baz, w tym CEIDG i KRS.

VII. Odbiorcy danych osobowych

1. Administrator starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, dążąc do zapewnienia Państwa danym maksymalnej ochrony.

2. Administrator nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia działalności przez Administratora. 

3. Dane są lub mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:
a)upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, odbiorcom danych osobowych:
bpodmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi pocztowe i kurierskie,
cbankom (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych),
d) osobom (radcom prawnym i adwokatom) wykonującym na rzecz Administratora usługo pomocy prawnej,
epodmiotom, wobec których Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
f) podmiotom przetwarzającym (na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych):
g) podmiotom, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług dostarczania poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych,
h) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi kadrowe, księgowe lub audytorskie,
i) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi transportowe,
j) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rekrutacji respondentów.

4. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do krajów trzecich wyłącznie w przypadku korzystania z systemów informatycznych dostarczanych przez podmioty mające siedzibę poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym albo gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

VIII. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora
1. RODO przyznaje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

2. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych narusza przepisy prawa.

4. Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa w ust. 1 będą przysługiwać Państwu w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej.

5. Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

IX. Postanowienia końcowe

1. Korzystając ze Strony są Państwo zobowiązani do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów, jak również poszanowania danych osobowych, praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.

2. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

3. Zakres działalności Administratora może się zmieniać, a wraz z nim będzie się zmieniać także Polityka Prywatności. O zakresie i treści tych zmian Administrator będzie informować na Stronie oraz wykonując w odpowiednim zakresie obowiązek informacyjny.