M
Strona główna 9 Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej https://www.design-mindset-detector.com określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.
 2. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie https://www.design-mindset-detector.com/polityka-prywatnosci.
 4. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  • CERTYFIKAT – Element usługi oferowanej przez Sklep. Dokument w formacie PDF potwierdzający wykonanie testu przez Użytkownika, zawierający jego imię i nazwisko.
  • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • FORMULARZ REJESTRACJI i ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  • KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  • KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • KONTAKT – sekcja sklepu, w której można złożyć Zamówienie
  • KWESTIONARIUSZ – element Usługi oferowanej przez Sklep.
  • OPERATOR PŁATNOŚCI – w Sklepie dostępne są elektroniczne płatności, które obsługiwane przez Operatora płatności Klient może wybrać jednego z dwóch operatorów płatności: Firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000005459), dostarczającą zewnętrzny system płatności imoje, w ramach którego Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny – płatność za Usługę jest pobierana z góry i może być zrealizowana w formie tradycyjnego przelewu elektronicznego.
  • PLATFORMA – udostępniona przez firmę zewnętrzną (Softarchitect Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa KRS: 0000604047) platforma za pośrednictwem której Klient i/lub Użytkownik po zalogowaniu się otrzymują dostęp do Kwestionariusza stanowiącego element Usługi oferowanej przez Sklep.
  • PRODUKT – dostępny w Sklepie Internetowym produkt lub usługa będący przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
  • RAPORT – element Usługi elektronicznej świadczonej przez sklep. Indywidualny raport z wynikami oraz wskazówkami rozwojowymi, który powstaje na bazie wypełnionego Kwestionariusza i (opcjonalnie) Indywidualnej Sesji mentoringowej.
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  • SESJA – Indywidualna Sesja Mentoringowa stanowiąca element opcjonalny Usługi oferowanej przez Sklep lub odrębną Usługę. Sesja odbywa się na zasadach i w formie wskazanej w opisie Usługi znajdującej się w Sklepie .
  • SKLEP – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://www.design-mindset-detector.com
  • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Magdalena Kochanowska prowadząca działalność gospodarczą DESIGN NURTURE Magdalena Kochanowska, ul. Zielone Zacisze 3/20, o3-294 Warszawa, NIP 5252042199, REGON 146516466.; e-mail: magda@design-nurture.com, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.
  • TEST – Design Mindset Detector™.
  • UMOWA – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego; za Umowę rozumieć należy umowę sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, umowę o dostarczenie treści cyfrowych oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu; zawierana na odległość, tzn. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  • USŁUGA – dostępna w Sklepie Internetowym usługa będący przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną. przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
  • UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna wskazana przez Klienta podczas składania Zamówienia w Sklepie, która na podstawie zawartej przez Klienta Umowy ze Sklepem otrzyma dostęp do zakupionej przez tego Klienta wybranej dla danego Uczestnika Usługi.
  • ZAMÓWIENIE – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  • PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy
 3. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 4. W celu skorzystania z zakupionej w Sklepie Usługi jaką jest Test Design Mindset Detector, Klient otrzymuje drogą mailową na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail (po złożeniu i opłaceniu zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie) indywidualny link przekierowujący do Platformy, na której Klient może wypełnić Kwestionariusz. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu korzystania z Platformy kursowej to: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Dane te będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności przez firmę zewnętrzną.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu lub Platformy, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@design-mindset-detector.com. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub Platformy. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

  § 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

  1. W celu zamówienia Produktów za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://www.design-mindset-detector.com/, a następnie dokonać wyboru Usług, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
  2. Wybór przez Klienta zamawianych Produktów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez złożenie zamówienia wypełniając Formularz zamówienia w sekcji Kontakt.
  3. W trakcie składania Zamówienia konieczne jest wypełnienie Formularza zamówienia i podanie przez Klienta następujących danych:
   • imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
   • adresu rozliczeniowego (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
   • numeru telefonu, oraz
   • adresu e-mail,
   • danych uczestników, dla których dokonywany jest zakup poszczególnych Usług (imię, nazwisko, nr telefonu i adres e-mail), a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin” oraz „Politykę Prywatności”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku finalizującego zamówienie.
  1. Po złożeniu Zamówienia Klient obowiązany jest dokonać płatności za zamówione Usługi.
  2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk finalizujący zamówienie – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również miejsca i sposobu ich dostawy (adresy e-mail).
  3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, klient otrzyma wiadomość mailową z podsumowaniem Zamówienia.
  4. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
   • Przedmiot Umowy Sprzedaży,
   • Jednostkową i łączną cenę za zamówione Produkty,
   • Koszt dostawy (jeśli dotyczy),
   • Metodę płatności.
  1. Po skutecznym dokonaniu płatności Umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Na skutek zawarcia Umowy na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, Klientowi zostanie przesłana faktura.
  2. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Sprzedającym może zostać zawarta Umowa określonego rodzaju:
   • w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
   • w przypadku usług i produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
  1. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
  2. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości (jeśli dotyczy).
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych danych (a w tym adresów e-mail Uczestników) podczas składania Zamówienia. Dotyczy to także sytuacji, w której w wyniku omyłki Klienta dojdzie do nieuprawnionego skorzystania z Usługi przez osobę trzecią z powodu podania błędnych danych Uczestnika, skutkujące udostępnieniem Usługi osobie nieuprawnionej. Klientowi ani Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu zwrot poniesionej opłaty.
  4. W przypadku wykrycia błędu w podanych danych Klienta lub Uczestników, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę mailowo (hello@design-mindset-detector.com) w celu uniknięcia skorzystania z Usługi przez osobę nieuprawnioną i/lub wskazania prawidłowych danych celem umożliwienia skorzystania z Usługi przez uprawnionego Użytkownika.

  § 4. USŁUGA – TEST DESIGN MINDSET DETECTOR™

  1. Realizacja zamówienia obejmującego Usługę, którą jest Test Design Mindset Detector™ (dalej także jako „Test”) lub zawierającą taki Test jako element Usługi następuje poprzez:
   • przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej informacje o zakupionych Usługach, ich ilości oraz wybranych podczas Zamówienia wariantów, a także dane Uczestników podane przez Klienta przy składaniu zamówienia;
   • przesłanie na adres e-mail każdego z Uczestników indywidualnego linku do Kwestionariusza umożliwiające skorzystanie z Kwestionariusza stanowiącego element zakupionej Usługi.
  1. Z chwilą wysyłki wiadomości, o których mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem Zamówienia uważa się za dostarczone w całości do Klienta i Uczestników.
  2. Z chwilą skorzystania z indywidualnego linku do Platformy treści cyfrowe stanowiące Kwestionariusz – uważa się za dostarczone w całości Klientowi. Poprzez skorzystanie rozumie się kliknięcie w ww. indywidulany link i otwarcie Platformy.
  3. Dostęp do Kwestionariusza jest co do zasady jednorazowy, co oznacza że po całkowitym wypełnieniu formularza i przesłaniu swoich odpowiedzi nie można już Kwestionariusza ponownie wypełnić w ramach jednej wykupionej Usługi.
  4. Dostęp do Platformy i Kwestionariusza jest ograniczony czasowo.  Od momentu zakupu Usługi, której elementem jest Kwestionariusz, Użytkownik ma 365 dni na jego wypełnienie i przesłanie swoich odpowiedzi za pośrednictwem Platformy. Po tym czasie link  traci ważność.
  5. Klient zobowiązany jest korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
   • korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystania przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na jej funkcjonowanie, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania;
   • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w Platformie (w tym indywidualnego linka do Platformy) jakimkolwiek osobom trzecim;
   • nie rozpowszechniać treści udostępnionych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy, w tym treści Kwestionariusza ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
  1. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z ust. 6 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Klientowi i/lub Uczestnikowi dostępu do Platformy.
  2. Uczestnik po wypełnieniu Kwestionariusza i jego przesłaniu (czyli po tym, gdy wykona Test) otrzyma drogą mailową:
   • Raport (gdy Usługa składała się z samego Test Design Mindset Detector™)
    lub
   • Zaproszenie na Sesję, czyli informację potwierdzającą wypełnianie Kwestionariusza i wykonanie Testu oraz informacje i instrukcje dotyczące możliwości i formy umówienia się na Sesję monitoringową (w przypadku, gdy zakupiono Usługę zawierającą dodatkowo Sesję).
   • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane do przygotowania i przechowywania certyfikatu to: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Dane te będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu Internetowego.

  § 5. USŁUGA – SESJA

  1. W przypadku wykupienia Usługi zawierającej w sobie opcję Sesję mentoringową, Uczestnicy będą mogli się na nią umówić po uprzednim wykonaniu Testu opisanego w par. 4 Regulaminu.
  2. W przypadku, gdy Uczestnik nie wykona Testu, nie ma możliwości wzięcia udziału w Sesji.
  3. Sesja będzie odbywać się on-line za pośrednictwem platformy umożlwiającej połączenie audio-video (np. Zoom), do której dostęp zapewnia Sprzedawca. Link umożliwiający przeprowadzenie Sesji zostanie wygenerowany i przesłany Uczestnikowi drogą mailową po uprzednim ustaleniu terminu Sesji.
  4. Sprzedawca nie odpowiada za problemy techniczne podczas Sesji leżące po stronie Uczestnika (np. brak Internetu, problem ze sprzętem komputerowym, itp.).
  5. Usługodawca w celu umówienia Sesji będzie miał prawo kontaktować się z Uczestnikiem i/lub Klientem także telefonicznie na numer wskazany w Formularzu zamówienia.
  6. Możliwość skorzystania z wykupionej Sesji jest ograniczona czasowo i Uczestnik ma prawo z niej skorzystać w terminie 3 miesięcy od wykonania przez siebie Testu. Po tym czasie możliwość wykonania Sesji przepada.
  7. Raport dla Uczestnika zostanie przygotowany po zakończeniu Sesji i przesłany w terminie do 7 dni od Sesji na jego adres e-mail.
  8. W przypadku wykonania Testu i nie skorzystania z przysługującej w ramach wykupionej Usługi Sesji, Uczestnik może otrzymać Raport dotyczący jedynie części dot. Testu. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo. Raport może zostać wygenerowany i przesłany Uczestnikowi w takim przypadku najpóźniej w terminie 6 miesięcy od wykonania Testu.

  § 6. OGRANICZENIA ZAKUPÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU

  1. Za pośrednictwem Sklepu można kupić test indywidulany dla jednej osoby lub test dla małego zespołu – do 10 osób. W przypadku chęci zakupu Usług oferowanych w Sklepie dla większego zespołu (większej ilości osób) konieczne jest skontaktowanie się w tym celu ze Sklepem drogą mailową lub telefoniczną.
  2. W przypadku braku ustalenia innych warunków Umowy między Sklepem a Klientem, do zamówień składanych telefonicznie lub mailowo zastosowanie będą miały postanowienia niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem zmian wynikających z formy składania Zamówienia.

  § 7. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

  1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
  2. Sklep korzysta z Operatorów płatności w celu realizacji płatności za oferowane Produkty.
  3. W przypadku przerwania płatności za pośrednictwem iMoje Klient może dokonać przelewu płatności za Zamówienie na jeden z następujących rachunków bankowych:
   • Przelewy krajowe:
    ING Bank Śląski S.A.: 39 1050 1025 1000 0090 8288 7424
   • Przelewy zagraniczne: ING Bank Śląski S.A.:  
    PL 39 1050 1025 1000 0090 8288 7424 Kod BIC SWIFT: INGBPLPW
    w tytule płatności wpisać „Design Mindset Detector” oraz imię i nazwisko osoby zamawiającej.

  § 8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Sklep w całości jak i poszczególne jego elementy w tym logo, nazwa i slogany reklamowe, podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  2. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta oraz Uczestnika, że treści zawarte w Sklepie, w tym: produkty elektroniczne, nagrania i inne treści cyfrowe dostępne w ramach Sklepu oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów i Usług objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innemu uprawnionemu podmiotowi.
  3. Znajdujące się w Sklepie Internetowym znaki towarowe i handlowe, nazwy firm oraz zdjęcia będące własnością odpowiednich podmiotów są wyłączną własnością tychże podmiotów i za zgodą uprawnionych zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
  4. Korzystanie przez Klienta i/lub Uczestnika ze Sklepu oraz z materiałów rozpowszechnionych za pośrednictwem Sklepu możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
  5. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
  6. Sklep oraz wszelkie treści udostępniane Klientom i/lub Uczestnikom odpłatnie za jego pośrednictwem, przeznaczone są wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. W okresie dostępu do Produktu stanowiącego treści cyfrowe udostępnione w ramach wykupionej Usługi, Sprzedawca udziela Klientowi i/lub Uczestnikowi ograniczonej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na dostęp do Usługi/Produktu i na przeglądanie wykupionych treści w Sklepie. Z wyjątkiem tak określonej ograniczonej licencji, Klient/Uczestnik nie uzyskuje żadnych innych praw, w tym tytułów własności. Klient/Uczestnik zobowiązuje się nie wykorzystywać Sklepu w celu publicznego rozpowszechniania.
  7. Klient oraz Uczestnik jest zobowiązany dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Usług w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, w tym nie może udostępniać Usług innym osobom. W przypadku wykrycia takich sytuacji Sprzedawca może kierować roszczenie z tego tytułu względem znanego mu Klienta z tytułu łamania praw do materiałów i Produktów dostępnych w Sklepie. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
  8. Klient ani Uczestnik nie może jednocześnie korzystać z treści cyfrowych z więcej niż jednego urządzenia.
  9. Klient/Uczestnik zobowiązuje się korzystać z udostępnionych materiałów, do których dostęp kupił za pośrednictwem Sklepu, w tym wszystkich związanych z nim usług i funkcji, zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz przepisami prawa, przestrzegając też innych obowiązujących ograniczeń w zakresie korzystania ze Sklepu i zawartych w nim treści. Klient/Uczestnik zobowiązuje się nie zapisywać, nie powielać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie odtwarzać, nie publikować, nie licencjonować, nie sprzedawać ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w Sklepie lub uzyskanych za jego pośrednictwem, ani nie tworzyć utworów zależnych na bazie takich treści. Klient zobowiązuje się nie obchodzić, nie usuwać, nie modyfikować, nie dezaktywować, nie osłabiać ani nie blokować żadnych zabezpieczeń treści dostępnych w Sklepie.
  10. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z prawem korzystania z Platformy Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączeniu lub ograniczenia dostępu takiego Klienta do treści cyfrowych dostępnych za pośrednictwem Sklepu i/lub Platformy kursowej, w tym do usunięcia jego Konta i/lub jego konta użytkownika na Platformie.

  § 9. REKLAMACJA PRODUKTU

  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Usługę wolną od wad.
  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana Usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
  3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt i/lub Usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
  4. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Dotyczy to także Klienta będącego Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.
  5. Gdy Klientem jest Przedsiębiorca uprzywilejowany nie traci on prawa do skorzystania z rękojmi za wady, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu jak również nie dotyczy go obowiązek sprzedaży rzeczy określony w art. 567 par.2 Kodeksu Cywilnego.
  6. Jeśli Klient stwierdzi wadę Usługi, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
  7. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1207[ID1] , jednak nie jest to obowiązkowe.
  8. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
  9. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
  10. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca wykona ponownie usługę, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.
  11. Usługi nie są objęte gwarancją producenta.

  § 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. Oznacza to, że jeżeli zostanie dokonane logowanie umożliwiające wykorzystanie zakupionej Usługi, to nawet w przypadku nie zrealizowana danej Usługi, nie będzie możliwe odstąpienie od Umowy.
  3. W celu odstąpienia od Umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w 1 ust 4 lit. m Regulaminu.
  4. Konsument może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216. Nie jest to jednak obowiązkowe.
  5. Informację o odstąpieniu od Umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. Konsument ma obowiązek zwrócić to co trzymał od Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
  7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  9. Jeśli poniesione przez Sprzedawcę koszty przesyłki były uwzględnione w cenie Produktu, zostaną one potrącone z kwoty zwracanej Klientowi.
  10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
  12. Zawarte w niniejszym paragrafie Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  § 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
   • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
   • do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
   • skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  § 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.04.2022 r.
  5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
  6. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.