M

Co to jest Design Mindset Detector™ i jak działa?

Design Mindset Detector™ to kwestionariusz online, który mierzy indywidualne predyspozycje do stosowania podejścia Design Thinking oraz wspiera w ich rozwoju.

Design Mindset Detector™

Design Mindset Detector™ to profesjonalne narzędzie psychometryczne do pomiaru i rozwoju predyspozycji istotnych w realizowaniu projektów z wykorzystaniem podejścia Design Thinking. Składa się z kilku elementów:

ikona test

1. Test

Test Design Mindset Detector™ to profesjonalny kwestionariusz psychometryczny Multidimensional Design Mindset Questionnaire (MDMQ) opracowany przez praktyczki projektowania we współpracy z naukowcami z dziedziny psychologii i socjologii. Został zwalidowany na ponad 600-osobowej grupie kontrolnej złożonej zarówno z laików, jak i specjalistów. Składa się z 98 pytań, a jego wypełnienie online zajmuje średnio ok. 20 minut.

ikona raport

2. Raport

Raport z wynikami testu jest wysyłany na podany przy zamówieniu adres mailowy. W raporcie znajdują się szczegółowe opisy czterech głównych obszarów oraz dziewięciu predyspozycji składających się na Design Mindset, wraz z omówieniem. Raport przekazuje konkretną wiedzę i rozwija samoświadomość. Dla zespołów i organizacji możliwe jest opracowanie specjalnych raportów grupowych.

ikona drzewo - rozwój

3. Rozwój

W raporcie znajdują się wskazówki rozwojowe. Dodatkowo można skorzystać
z indywidualnej sesji mentoringowej. W czasie takiej sesji poszczególne predyspozycje są omawiane, a wybrane wątki pogłębiane. Dla zespołów i organizacji możliwe jest opracowanie specjalnych programów rozwojowych lub serii webinarów.

Design Mindset Detector™ bada dziewięć kluczowych predyspozycji do stosowania Design Thinking, które składają się na cztery obszary:

predyspozycje otwartość

Otwartość na ludzi, ich potrzeby i współpracę z nimi.
To wrażliwość na innych ludzi, chęć przebywania z nimi, rozumienia ich. Kluczowe jest tutaj dostrzeganie wartości, która powstaje jako efekt współpracy różnych osób i połączenia różnych perspektyw.

Predyspozycja: Koncentracja na ludziach
Predyspozycja: Empatia projektowa

predyspozycja ciekawość

Ciekawość wszystkiego co nowe, naturalny entuzjazm do działania.
Chęć uchwycenia szerokiej perspektywy wyzwań, dociekliwość i gotowość do przyjmowania nowych informacji w trakcie pracy nad konkretnym rozwiązaniem. Ważne jest też szybkie przechodzenie od mówienia do działania.

Predyspozycja: Myślenie holistyczne
Predyspozycja: Inteligencja empiryczna

śmiałość - predyspozycje

Śmiałość w podejmowaniu inicjatyw i kreowaniu nowych rozwiązań.
Dążenie do poszukiwania tego, co nowe i nieoczywiste. Tworzenie wartości pomimo niekompletnych informacji. Istotna jest też umiejętność pracy nad wieloma koncepcjami jednocześnie oraz zobaczenia potencjalnego wyniku jako konkretnego rozwiązania.

Predyspozycja: Swobodna kreatywność
Predyspozycja: Materializowanie idei

determinacja - predyspozycje

Determinacja w dążeniu do celu, nawet jeśli wiąże się to z ryzykiem.
Charakterystyczna dla tej grupy zachowań jest chęć ciągłego uczenia się, głównie przez działanie, także na błędach. Potrzeba wpływu na otaczającą rzeczywistość. Wytrwałość w pokonywaniu trudności, gotowość do zmiany podejścia i przeformułowania problemu, zawsze mając na uwadze najlepsze możliwe rozwiązanie.

Predyspozycja: Nauka przez eksperymenty
Predyspozycja: Potrzeba wpływu
Predyspozycja: Elastyczne dążenie do celu

Jak wygląda badanie testem
Design Mindset Detector™

Do osoby, która ma wypełnić test wysyłana jest wiadomość mailowa z indywidualnym linkiem do testu online. Wystarczy kliknąć w aktywny link i postępować zgodnie z instrukcjami. 

Uwaga: Nie należy indywidualnego linku udostępniać innej osobie. Link jest przypisany do zgłoszonej do badania osoby i jej adresu mailowego.

Test składa się z 98 stwierdzeń, które osoba badana ocenia jako pasujące do niej lub nie w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nieprawdziwe / nietrafne” a 6 „zdecydowanie prawdziwe / trafne”. 

Wypełnienie całego testu trwa ok 20 min. Warto sobie zapewnić spokojne otoczenie i dobre połączenie z Internetem. Na każdą odpowiedź można poświęcić dowolną ilość czasu, ale nie można wracać do wcześniejszych stwierdzeń. Należy wypełnić test płynnie w ramach jednej sesji. Po ostatnim ocenionym stwierdzeniu pojawi się ekran z podsumowaniem. Należy kliknąć „zakończ” i zamknąć okno.

Wyniki w formie indywidualnego raportu są przesyłane w ciągu jednej godziny na ten sam adres mailowy, na który był wysłany link do testu.

Z raportu dowiesz się, które z predyspozycji masz obecnie najbardziej aktywne. To na nich warto koncentrować się w pierwszej kolejności i na nich skupić rozwój.

Wyniki testu prezentowane są w formie wykresu. Każda z dziewięciu predyspozycji jest mierzona osobno i na tej podstawie powstaje diagram ilustrujący Design Mindset konkretnej osoby.

Predyspozycje są mierzone 10 stopniowej skali:
1-2 predyspozycja uśpiona
3-4 predyspozycja obudzona
5-6 predyspozycja używana
7-8 predyspozycja rozwinięta
9-10 predyspozycja dojrzała

Najbardziej istotne są te predyspozycje, których wartości są wyższe od innych. Jeżeli jedna z predyspozycji ma wynik 5 i jest to wynik najwyższy ze wszystkich, to oznacza, że ta konkretna predyspozycja jest najbardziej naturalna i warto ją rozwijać. W raporcie znajdują się konkretne wskazówki do dalszej pracy.

Warto pamiętać, że na wynik może mieć wpływ otoczenie jakim funkcjonujemy zawodowo.
Kultura organizacyjna i Design Mindset współpracowników i współpracowniczek może mieć wpływ na nasze zachowania.

UWAGA: Ważne jest, aby nie mylić predyspozycji z kompetencjami. Kompetencje to wiedza i konkretne umiejętności. Predyspozycje to naturalnie przyjmowane postawy.

Role w procesach projektowania

Istnieją trzy role kluczowe dla każdego procesu projektowego: badawcza, kreacyjna i liderska.
Test pokazuje, która z ról jest najbardziej naturalna.

 1. Rola badawcza – skupia się na eksploracji
  Jest to rola określająca badaczy i badaczki i wszystkie osoby, które mają naturalne predyspozycje do eksploracji – chętnie włączają się w planowanie i realizację badań, są dociekliwe, szukają informacji w różnych źródłach, zadają celne pytania, instynktownie obserwują użytkowników i użytkowniczki, wyciągają wartościowe wnioski. Osoby preferujące tę rolę czują się najlepiej w fazie eksploracji i o analizie.


  Rolę badawczą wskazuje wynik testu obrazujący przewagę pierwszych trzech predyspozycji nad pozostałymi, są to:

  Koncentracja na ludziach 
  Empatia projektowa
  Myślenie holistyczne

   

 2. Rola kreacyjna – skupia się na tworzeniu rozwiązań
  Jest to rola określająca osoby, które w procesach projektowych tworzą – są to projektanci i projektantki, np. UX, UI, ale też osoby, które mają naturalne predyspozycje do pracy twórczej, z łatwością generują pomysły i materializują rozwiązania, choć nie uprawiają zawodu projektowego. Osoby preferujące tę rolę czują się najlepiej w uruchamianiu fazy ideacji i konkretyzowaniu koncepcji.

  Rolę kreacyjną wskazuje wynik testu obrazujący przewagę kolejnych trzech predyspozycji nad pozostałymi, są to:

  Inteligencja empiryczna
  Swobodna kreatywność
  Materializowanie idei

   

 3. Rola liderska – skupia się na prowadzeniu procesu
  Jest to rola określająca CX liderów i liderki, project managerów, tych świadomych wartości procesów zorientowanych na potrzeby użytkowników. Mogą to być też osoby, które potrafią walczyć o najlepszy efekt i dobrze odnajdują się w dynamicznych procesach z wieloma niewiadomymi. Osoby preferujące tę rolę czują się doskonale w nawigowaniu procesu projektowego i w pracy iteracyjnej.


  Rolę liderską wskazuje wynik testu obrazujący
  przewagę ostatnich trzech predyspozycji nad pozostałymi, są to:

  Nauka przez eksperymenty
  Potrzeba wpływu
  Elastyczne dążenie do celu

Przykładowa strona raportu z wykresem pokazującym naturalnie przyjmowane role i te z potencjałem.

Niektóre osoby mają predyspozycje, które dają przewagę w jednej z ról, ale są też osoby, które wykazują podobne skłonności do dwóch lub nawet wszystkich trzech ról.

Ważne jest, aby zespół projektowy był tak skomponowany, aby miał zapewnione wszystkie role. Osoby, które mają duże doświadczenie pracy w charakterze Service Designera, zazwyczaj mają wyniki, które nie faworyzują żadnej z ról.

Znając swój potencjał w danej roli, praca z wynikami testu może się skupić na wzmocnieniu predyspozycji związanych z daną rolą.